۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

کم و زیاد شدن آرام دور موتورکم و زیاد شدن آرام دور موتور یا قطع و وصل شدن آرام موتور در هنگام شتابگیری

معمولا این مشکل در خودروهای انژکتوری نمایان شده و دلایل متعددی دارد این عوامل عبارتند از:

  1. عدم کارکرد صحیح دریچه هوای دور آرام موتور،سنسور هوا،سنسور گاز
  2. ورود هوا از جایی غیر از سیستم مکش هوای موتور 
  3. گرفتگی یا خرابی انژکتورها
  4. خرابی سیستم تامین جرقه موتور
  5. عدم فرمان صحیح و بروز خطا در کامپیوتر موتور خودرو

راه کار پیشنهادی جهت رفع کم و زیاد شدن آرام دور موتور یا قطع و وصل شدن آرام موتور در هنگام شتابگیری:

  1. تعویض قطعات یاد شده و یا تمیز نمودن آنها با اسپری تمیز کننده انژکتور و کاربراتور
  2. محل ورود هوای اضافی شناسایی و رفع عیب گردد.
  3. در صورت گرفتگی انژکتورها از شوینده  انژکتور ماکسی فلش و یا اسپری تمیز کننده انژکتور و کاربراتور استفاده شود.
  4. شمعها ،وایر شمها و کویل موتور بازدید شود.
  5. کامپیوتر موتور توسط مکانیک مجرب بازدید و دیاگ شود.