۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندرکاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندر 

نشانه های کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندرها:

 • دیر روشن شدن موتور
 • کارکرد بد موتور در هر شرایطی
 • عدم کارکرد یک یا چند سیلندر 
 • شنیدن صدای (پاپ پاپ پاپ)به صورت مستمر در منیفولد ورود و خروج موتور 
 • افزایش مصرف بنزین
 • افزایش فشار در جنتهای رادیاتور

دلایل کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندرها:

 1. قفل (جام شدن)رینگها بر اثر آلودگیهای کربنی و افزایش رسوبات در محفظه احتراق
 2. سایش و یا آسیب دیدگی سطوح عملیاتی سیلندرها و یا سایش غیر بحرانی رینگ کمپرس سیلندر
 3. تنظیم سوپاپها یا عدم کارکرد صحیح سوپاپ لیفترها
 4. ساییدگی بوش سوپاپها و یا دفورمه شدن سوپاپها
 5. سوختن سوپاپها،سوختن واشر سر سیلندر،ترک سر سیلندر،تاب برداشتن سر سیلندر،سوختن پیستون و خرابی رینگها پیستون

راه کارهای پیشنهادی جهت رفع کاهش یا عدم هماهنگی کمپرس سیلندر:

 • کربن زدایی با محصول آنتی کربن توصیه می شود.این محصول به راحتی از جای شمع (در خودرو بنزین)و یا از جای نازلها و یا گلوپلاگها(در خودرو دیزل)درون سیلندر ریخته می شود.همه کربنها و رسوبات به راحتی از سطوح محفظه احتراق جدا شده و رینگهای جام شده آزاد میگردند.برای جلوگیری از قفل شدن رینگها و کربن زدایی از پیستونها بوسیله سیستم گردش روغن می توان از محصول ویتا فلش قبل از هر تعویض روغن استفاده نمود.
 • در صورتی که سایش و یا آسیب دیدگی سطوح سایشی بحرانی نباشد می توان از احیاگر رینگ و پیستون استفاده نمود این محصول از جای شمع(در خودرو بنزین)و یا از جای نازلها و یا گلوپلاگها (در خودرو دیزل)روی دیواره سیلندرها ریخته می شود.در صورت بحرانی بودن سایش در سطوح عملیاتی باید از:
 • احیاگر وان استیج
 • متال کاندیشنر ماکزیمم 

بعد از تعویض روغن استفاده نمود.

 • در صورت ناهماهنگی و یا کاهش  کمپرس سیلندرها بر اثر عدم تنظیم سوپاپها و یا خرابی لیفترها باشد باید جهت تنظیم سوپاپ و یا تعویض لیفترها اقدام شود. 
 • در صورت ساییدگی بوش سوپاپها و یا دفورمه شدن سوپاپها تعویض آنها گریز ناپذیر است.
 • در مواردی نظیر:سوختن سوپاپها، سوختن واشر سر سیلندر،ترک سر سیلندر،تاب برداشتن سر سیلندر،سوختن پیستون و خرابی رینگها پیستون راهی جز تعمیر و تعویض قطعات خراب نخواهد بود.