۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

روغنی شدن فیلتر هوای موتورروغنی شدن فیلتر هوای موتور

دلایل اصلی روغنی شدن فیلتر هوای موتور

  • مقدار کمی آلودگی روغنی به صورت فیلم نازک بر روی فیلتر هوا بیانگر وجود آلودگی و رسوب در سیستم تخلیه فشار موتور از قبیل:لوله های تخلیه فشار،جداکننده روغن،دیافراگم جدا کننده روغن،سوپاپ تخلیه فشار می باشد.
  • مقدار قابل توجه روغن بر روی فیلتر هوا،جای فیلتر هوا، لوله های هواکش بیانگر وجود فشار بالای گازهای درون موتور بر اثر فرسایش بخشی از مجموعه رینگهای سیلندر می باشد.

راه کارهای پیشنهادی جهت رفع روغنی شدن فیلتر هوای موتور

  • در صورت مشاهده مقدار کمی روغن بر روی فیلتر هوا توصیه میشود قبل از تعویض روغن موتور شوی ویتا فلش استفاده شود و پس از طی 250 الی 300 کیلومتر روغن موتور،فیلتر روغن و فیلتر هوا تعویض گردد.برای جلوگیری از تکرار مشکل استفاده از ویتا فلش قبل از هر تعویض روغن توصیه میگردد.  
  • در صورت مشاهده مقدار قابل توجه روغن بر روی فیلتر هوا،جای فیلتر هوا،لوله های هواکش توصیه میگردد بلافاصله از موتورشوی ویتا فلش استفاده و روغن موتور،فیلتر روغن و فیلتر هوای موتور تعویض گردد.سپس از یکی از احیاگرهای:
  • EX120  دیزل/بنزینی
  • احیاگر وان استیج
  • احیاگر متال کاندیشنر ماکزیمم

برای ترمیم سایشهای رینگهای سیلندر استفاده گردد.

  • در صورتی که فرسایش مجموعه رینگهای پیستون بحرانی باشد، تعمیر اساسی موتور گریز ناپذیر است.