۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

خود اشتعالی مخلوط سوخت و هوا در موتورخود اشتعالی مخلوط سوخت و هوا در موتور

به گوش رسیدن صدای تق تق(به اصطلاح عامیانه والف زدن) در هنگام شتابگیری خودرو

  • کاهش قدرت موتور
  • دیر روشن شدن آن
  • دیده شدن دود سیاه در لوله خروجی اگزوز

نشاندهنده خود اشتعالی مخلوط بنزین و هوا در محفظه احتراق است.

خود اشتعالی در واقع احتراق زود هنگام مخلوط هوا و سوخت در موتور است. انرژی آزاد شده از آن فقط باعث افزایش اصطکاک در سطوح تماس شاتنها، ایجاد ترک و از هم پاشیدگی در سطوح تماس میل لنگ و بوشها می شود چنین مشکلی خیلی زود باید بر طرف گردد.

یکی از عوامل خود اشتعالی مصرف سوخت با اکتان/ستان پایین تر از حد استاندارد تعریف شده برای خودرو است.

 راه کار پیشنهادی جهت رفع خود اشتعالی مخلوط سوخت و هوا در موتور خودروی شما:

  • اتمکس F8 محافظ موتور از بنزین بی کیفیت
  • کامپلکس یورو 5
  • وری لوب ستان برای خودروهای دیزل