۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

تعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندرتعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندر

تعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندر نیاز به آب بندی دقیق، حساس و طولانی مدت برای هماهنگ شدن رینگ نو با دیواره سیلندر کارکرده دارد.در چنین مورد غالبا دیواره سیلندر به صورت میکروسکوپی از حالت دایره ای خارج شده و حساسیت آب بندی را افزایش میدهد.برای تسریع در آب بندی،ایمن سازی این مرحله و به حداقل رساندن سایش توصیه به استفاده از احیاگر میشود.

راه کارپیشنهادی جهت تعویض رینگ پیستون بدون تراش سیلندر:

در صورتی که موتور هنوز بسته نشده است از احیاگر رینگ و سیلندر را به مقداری روغن موتور مخلوط و طبق دستورالعمل استفاده شود.

اگر موتور مونتاژ شده است قبل از استارت حتما احیاگر در روغن موتور ریخته شود.

احیاگرهای پیشنهادی: