۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

افزایش فشار در لوله تخلیه بخار روغنافزایش فشار در لوله تخلیه بخار روغن