۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

مخلوط سوخت و هوا در موتورمخلوط سوخت و هوا در موتور