۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

لرزش موتورلرزش موتور

عوامل مختلفی موجب لرزش موتور میشوند مانند: آلودگی نازل انژکتورها، عدم جرقه شمع در یکی از سیلندرها، اختلاف کمپرس سیلندرها، قفل شدن رینگ پیستون، فرسایش دسته موتورها، فرسودگی صفحه کلاچ

راه کارهای پیشنهادی جهت رفع لرزش موتور

  • آلودگی نازل انژکتورها:استفاده از انژکتور شوی ماکسی فلش توصیه میگردد.
  • عدم جرقه شمع در یکی از سیلندرها:خرابی در سیستم برق،دیاگ توسط مکانیک ماهر زده شود.(قبل از آن از صحت عملکرد شمعها اطمینان حاصل کنید.)
  • اختلاف کمپرس سیلندرها:استفاده از یکی از احیاگرهای زیر توصیه میشود:
  • متال کاندیشنر ماکزیمم/ماکزیمم دیزل
  • احیاگر وان استیج
  • احیاگر EX120  بنزینی/دیزل
  • قفل شدن رینگ پیستون: توسط دیکربنایزر(آنتی کربن)، کربن زدایی شود.
  • فرسایش دسته موتورها:دسته موتور خراب تعویض گردد.
  • فرسودگی صفحه کلاچ :در هنگام شروع به حرکت و شتاب لرزش خودرو احساس میشود،در چنین شرایطی صفحه کلاچ باید تعویض گردد.