۰۹۱۲۷۷۴۸۳۰۰

خودرو نو و صفر کیلومترخودرو نو و صفر کیلومتر

همه قطعات درگیر موتور خودرو نو صرف نظر از تکنولوژی به کار رفته در آن نیاز به آب بندی و هماهنگ شدن با هم دارند.آب بندی صحیح موتور خودرو تاثیر به سزایی در عمر مفید آن دارد.نادیده گرفتن دوره آب بندی با توجه به تعداد قطعات زیاد متحرک،باعث اعمال فشارکاری اضافی و خارج از استاندارد به آن شده و بدین ترتیب کاهش عمر مفید، افزایش مصرف سوخت ،افزایش تبخیر و مصرف روغن موتور و ... را در پی خواهد داشت.   

توصیه ما برای خودرو نو و صفر کیلومترشما

جهت محافظت در برابر سایش و هماهنگ شدن صحیح قطعات متحرک با یکدیگر در دوران آب بندی خودرو صفر کیلومتر با استفاده از 

یادآوری:

  • تجربه نشان داده است خودرویی که بد آب بندی شده باشد 30 % عمر سرویس دهی کمتری نسبت به خودرو مشابه با آب بندی مناسب است.